Welkom bij

Wereldwinkel `Haarlemmermeer` Hoofddorp

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Haarlemmermeer

 RSIN

 801620090

 Vestigingsadres

 Dik tromplein 10, 2132 TX HOOFDDORP

 Telefoonnummer

 023-5640705

 E-mail adres

 wwhaarlemmermeer@gmail.com
rekeningnr.

NL50INGB0002515009

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging ijvert op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels met name actie. Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een formule die in de winkelbranche gebruikelijk is, zij het dat de winkel volledig op vrijwilligers draait. 

ACTUEEL BELEIDSPLAN

Inleiding

Wereldwinkel  Haarlemmermmer bestrijdt armoede door eerlijke handel. We bieden producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Haarlemmermeer is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo zijn kracht met 200 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Haarlemmermeer vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. We ondernemen daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Financiering

Wereldwinkel Haarlemmermeer verkoopt artikelen die zijn ingekocht bij - door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels - goedgekeurde importeurs.

Beheer van de financiën 

Het vermogen van de Wereldwinkel staat op een spaarrekening bij de ASN bank en is belegd in aandelen Oikocredit.
Het bestuur van de Wereldwinkel houdt de financiën nauwgezet in de gaten. Een deel van de financiën zit in het winkelpand en de inventaris.

Besteding van de financiën

Onderhoud van het gebouw en de inventaris. Een deel van de winst wordt geschonken aan goede doelen die gelieerd zijn aan de importeurs die onze producten leveren.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Per 1 januari 2017 was de samenstelling als volgt:

P. Boerman - voorzitter, H. Boschman - secretaris, J.C. de Raat - penningmeester, J.C. van Noord - bestuurslid, B. Anker - bestuurslid

Het bestuur besteedt aandacht aan het doornemen en op elkaar afstemmen van lopende zaken, het goedkeuren van het financieel jaarverslag en het nemen van besluiten ter ondersteuning van projecten vanuit het batig saldo. Het bestuur vergadert 6-8 per jaar.

Beloningsbeleid

De Wereldwinkel Haarlemmermeer heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen alleen een onkostenvergoeding voor - door hen - gemaakte kosten voor de winkel.

Jaarverslag

Algemeen

We werken met ongeveer 45 vrijwilligers in en rond de Wereldwinkel. De winkelleiding stuurt de dagelijkse praktijk aan, twee inkoopgroepen regelen de inkopen voor de winkel, een etalagegroep etaleert de producten/artikelen om de verkoop te stimuleren, en er is aandacht voor marketing en PR.

Wij leveren ook koffie, thee en andere artikelen aan scholen, kerken en het theater. Daarnaast zijn wij aanwezig met onze producten op incidenteel georganiseerde markten.

2016 in 't kort

Activiteiten

Ook in 2016  hebben we deelgenomen aan enkele markten en braderieën en het jaarlijkse Groene Loper Festival.

Vrijwilligers

Met alle vrijwilligers is op 13 januari een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Naast een hapje en een drankje was er aandacht voor een sieradenparty en het gezamenlijk nadenken over het op peil houden van onze doelen en omzet.

Donaties

Vanuit het batig saldo 2016 konden weer meerdere projecten financieel worden ondersteund. De daadwerkelijke overhandiging van een cheques van elk € 1500,00 is gekoppeld aan de feestelijke viering van het 1e lustrum van de winkelkiosk aan het Dik Tromplein, september 2017.

Financiële huishouding

        Stichting Wereldwinkel Haarlemmermeer        
                 
        Balans per 31 december 2016        
                 
Vastgelegde middelen     Eigen vermogen    
                 
Gebouw      €         57.500,00   Kapitaal 1-1-2016    € 184.413,90
Inventaris      €                    -            
       €         57.500,00   Resultaat 2016    €    1.687,57
          Kapitaal 31-12-2016    € 186.101,47
                 
vorderingen lange termijn     schulden korte termijn    
leningen u.g.    €             500,00   crediteuren    €       499,10
          af te dragen BTW    €    1.452,00
vlottende middelen              
                 €    1.951,10
voorraad food    €           2.834,00          
voorraad non-food    €         23.968,00          
voorraad cadeaubonnen  €           1.525,00          
te vorderen cadeaubonnen  €           1.305,00          
debiteuren    €           3.280,76          
overige vorderingen    €           1.983,31          
vooruitbetaald:              
verzekeringen    €             850,83          
       €         35.746,90          
                 
geldmiddelen              
                 
Kas      €             213,69          
Bank      €           6.091,98          
Oikocredit      €         30.000,00          
ASN-bank      €         58.000,00          
       €         94.305,67          
                 
totaal:      €       188.052,57          € 188.052,57
                 
                 
                 
                 
        Stichting Wereldwinkel Haarlemmermeer        
                 
        Verlies- en Winstrekening 2016        
Opbrengsten:              
                 
Opbrengst verkopen              €   65.763,99
af: Inkoopwaarde goederen            €   41.497,35
                 
                 €   24.266,64
                 
betalingskortingen              €         13,05
                 
Brutowinst              €   24.279,69
                 
Kosten:                
Huisvestingskosten            €         6.980,80  
Verkoopkosten            €         3.113,88  
Algemene beheerskosten          €         4.645,13  
Afschrijving gebouw            €         2.300,00  
Afschrijving winkelinrichting          €         3.000,00  
Kasverschillen            €             20,27  
                 
                 €   20.060,08
                 
Bedrijfsresultaat              €    4.219,61
                 
Ontvangen rente ASN            €       352,66
Ontvangen giften              €       115,30
                 
                 €    4.687,57
Steun aan projecten              €    3.000,00
                 
Resultaat 2016              €    1.687,57